هشدارها و توصیه های پلیس
شهروندان محترم با رعایت توصیه های پلیس در کاهش سرقت از منازل و یا اماکن مشارکت جدی کنیم
اشتراک در پیام بشرویه