در دهه دوم ماه رمضان:
کارشناس بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:در دهه دوم ماه رمضان و طی این بازرسیها در کل استان 886 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته معدوم شد.
اشتراک در هیات بازرسی و نظارت مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند