هشدارها و توصیه های پلیس
شهروندان محترم با رعایت توصیه های پلیس در پیشگیری از سرقت وسیله نقلیه مشارکت جدی کنیم .
اشتراک در نیروی انتظامی بشرویه