فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه خبر داد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه گفت : در مرحله ناحیه ای مسابقات قرآنی بسیج 153 نفر از اعضای بسیجی در 5رشته این مسابقات شرکت کردند .
اشتراک در مسابقات قرآنی