طنزودنی پیام بشرویه منتشر کرد:
آقا اصلا این چه سوالیه مدیر و کارگر نداریم ما که !! هر دو یکسانند با یک حقوق کاملا برابر می گی نه!!!؟ میگی نه!!!!؟؟ خب حالا یه فرق های کوچیکی هم دارند
اشتراک در طنردونی پیام بشرویه