فرمانده سپاه بشرویه خبرداد:
در فصل تابستان شمار قابل توجهی از دانش اموزان نیز با ثبت نام در طرح های متنوع بسیج، بویژه طرح هجرت 3 علاوه بر حرفه آموزی و کار گروهی، روزهای بانشاطی را در کنار دوستان خود می گذرانند.
اشتراک در طرح هجرت دانش اموزی