بازنشر: آنگاه که غیرت مردانه می جوشد:
با قطع دستش نه تنها زندگی اش رنگ سردی به خود نگرفت بلکه سال ها است با ورود به عرصه فروش محصولات سفالینه به تنها فروشنده و تاجر بزرگ فروش این محصولات تبدیل شده است
اشتراک در روز جهانی معلول