شب قدر با تمام عظمتش رسید و مردم مومن و روزدار شهرستان بشرویه ، با دست هایی حاجتمند و دل هایی پر از استغفار و توبه به میزبانی این شب بزرگ رفتند.
اشتراک در دست هایی حاجتمند