وزیر کشور اعلام کرد
وزیر کشور در خانه ملت گفت :سیل اخیر تا کنون نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرده است
اشتراک در خسارت