مدیر جهاد کشاورزی بشرویه خبر داد:
مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با اشاره به اقدامات صورت گرفته گفت: بیشتری حجم اقدامات در بخش آب و خاک بوده و سال گذشته ۳۰ پروژه در زمینه های مختلف لوله گذاری با حجم ۸کیلومتر تا احداث کانال و جاده دسترسی به مزارع و احیا قنات اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی بشرویه خبر داد:
مدیر جهاد کشاورزی بشرویه از برداشت 4 تن زعفران خشک در بشرویه خبر داد وگفت: برداشت زعفران از اوایل ماه جاری آغاز شده و پیش بینی می شود 4 تن زعفران خشک از سطح باغات بشرویه برداشت گردد.
اشتراک در حسین سرچاهی