مسئول اداره تبلیغات اسلامی بشرویه خبر داد:
شهرستان بشرویه نیز همچون سایر شهرستان های کشورمان در شب نیمه شعبان غرق در سرور و شادی است.
اشتراک در بهشتی ف