در نشست کمیته برنامه ریزی بشرویه عنوان شد
علی شفیعی سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه گفت :مدیران دستگاهها که در جذب اعتبارات شهرستان کوتاهی می کنند عملکرد قابل قبولی ندارند /مدیران ارشد استانی در تخصیص اعتبارت استانی تجدید نظر کنند
اشتراک در انتقاد فرماندار بشرویه