مشروح خطبه های نماز جمعه بشرویه:
خطیب جمعه بشرویه خاطر نشان کرد: فرد مومن و بسیجی باید عملکرد مسولان را تحت نظر داشته باشداز جمله سند۲۰۳۰ که مردم و رهبری و شورای عالی انقلاب اسلامی در برابر این سند ایستادند
اشتراک در امام جمعه بشرویه