امروز برگزار شد:
نهادینه شدن فرهنگ ورزش در تمام مدارس، انتخاب مدرسه برتر در ورزش و تربیت دانش اموزانی با روحیه بانشاط و تندرست از اهداف این المپیاد به شمار می رود.
اشتراک در المپیاد درون مدرسه ای