امروز برگزار شد:
نهادینه شدن فرهنگ ورزش در تمام مدارس، انتخاب مدرسه برتر در ورزش و تربیت دانش اموزانی با روحیه بانشاط و تندرست از اهداف این المپیاد به شمار می رود.
مسئول مرکز اختلالات یادگیری بشرویه عنوان کرد:
مسئول مرکز اختلالات یادگیری بشرویه گفت: نیاز است تا با همت مسئولان کارگاه حرفه آموزی این مرکز مجهز شود تا دانش آموزان با فراگرفتن حرفه های مورد نیاز بتوانند در آینده، زمینه شغلی مناسبی را برای خود فراهم کنند.
اشتراک در آموزش پرورش بشرویه